Statut Fundacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Fundacja Generalnie Sztuka” zwana dalej „Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja została ustanowiona przez:

 1. Justynę Machnicką,
 2. Zuzannę Jędrzejewską

zwanymi dalej „Fundatorami”,

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joanną Sobolewską w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ul. Narutowicza 1/1, Rep. A nr 830/2018, dnia 21 lutego 2018 roku.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

 1. Fundacja używa nazwy „Fundacja Generalnie Sztuka”
 2. Fundacja może posługiwać się nazwą w języku angielskim, która odpowiednio do ustępów powyższych brzmi „Basically Art Foundation”.

§ 6

 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi oraz posługiwać się charakterystycznymi znakami graficznymi.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym lub prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 3. Nazwa, logo oraz witryna internetowa Fundacji stanowią własność Fundacji i nie mogą być przejęte lub w inny sposób wykorzystywane przez osoby fizyczne lub prawne bez zgody Zarządu.

§ 7

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji celów Fundacji Fundacja może prowadzić działalność zarówno w Kraju jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie lub przedstawicielstwa zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jaj granicami. Może także przystępować do spółek i fundacji zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jaj granicami.

§ 8

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
 3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 9

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Przedmiotem działalności, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być:
 1. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1);
 2. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1);
 3. sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5);
 4. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);
 5. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.8);
 6. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
 7. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
 8. działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);
 9. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
 10. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1);
 11. działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
 12. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2);
 13. reklama (PKD 73.1);
 14. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1);
 15. działalność fotograficzna (PKD 74.2);
 16. pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5);
 17. działalność wspierająca edukację (PKD 85.6);
 18. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90.0);
 19. działalność bibliotek, archiwów i muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (PKD 91.0);
 20. Dochody osiągane z działalności określonej w niniejszym paragrafie mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie rozwoju, promocji i upowszechniania projektowania graficznego, designe’u, sztuki, technologii i nauki;
 2. promowanie twórców i ich dokonań artystycznych i projektowych;
 3. podnoszenie poziomu kultury wizualnej w społeczeństwie;
 4. integrowanie środowiska artystów, projektantów i designe’rów w Polsce i za granicą;
 5. promowanie twórczości artystów, projektantów i designe’rów w kraju i za granicą;
 6. promowanie młodych projektantów w kraju i za granicą;
 7. promowanie kultury polskiej w kraju i za granicą;
 8. wspieranie i integracja młodych twórców, artystów, zarówno profesjonalistów jak i amatorów;
 9. wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o design, innowacje, przedsięwzięcia kulturotwórcze i artystyczne;
 10. działalność na rzecz zwiększania społecznego zaangażowania w kulturę;
 11. tworzenie płaszczyzn współpracy i porozumienia pomiędzy projektantami, naukowcami, a przedsiębiorcami poszukującymi sposobów na rozwój swoich przedsięwzięć;
 12. wspieranie inicjatyw prospołecznych, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu grup marginalizowanych takich jak: osoby z niepełnosprawnością, bezrobotne, młodzież i dzieci zagrożone patologią społeczną;
 13. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 14. działalność charytatywna;
 15. rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej
 16. ułatwianie i zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Płatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
 1. samodzielnym oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowaniu wystaw, przeglądów, warsztatów, wykładów, konkursów, konferencji naukowych oraz dydaktycznych, targów, kongresów itp.;
 2. organizowaniu działań edukacyjnych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji wśród projektantów graficznych, jak również edukację ogółu społeczeństwa;
 3. prowadzeniu archiwów i galerii;
 4. prowadzeniu kursów i warsztatów edukacyjnych, w tym aktywizacji zawodowej;
 5. działalności wydawniczej;
 6. wydawaniu serwisów internetowych, tworzeniu i wydawaniu aplikacji i oprogramowania w zakresie warsztatu artystycznego, naukowego i edukacyjnego;
 7. prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach łączących projektowanie: UX design, grafika, sztuka;
 8. zakładaniu i utrzymywaniu pracowni artystycznych i naukowych;
 9. popieraniu badań i nagradzaniu ich autorów, przyznawaniu i udzielaniu stypendiów i zapomóg, popieraniu i nagradzaniu działalności dydaktycznej;
 10. współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami artystycznymi i naukowymi;
 11. uczestnictwie w krajowym i międzynarodowym ruchu artystycznym i naukowym;
 12. prezentowaniu osiągnieć́ polskiej nauki i sztuki w międzynarodowych organizacjach naukowych i artystycznych;
 13. zapraszaniu i organizowaniu przyjazdów artystów i naukowców zagranicznych do Polski a także delegowaniu za granicę artystów i naukowców z Polski;
 14. organizowaniu i udziale w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów statutowych;
 15. organizowaniu zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć artystycznych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań;
 16. opracowaniu, produkcji i dystrybucji materiałów dydaktycznych;
 17. promowaniu idei przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz Fundacji;
 18. działalności obiektów kulturalnych;
 19. działalności związanej z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych;
 20. projekcji filmów;
 21. tworzeniu zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej;
 22. ochronie dóbr kultury i sztuki;
 23. badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 24. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:
 1. organizowaniu zbiórek publicznych, zbiórek wśród znajomych, zbiórek na uroczystościach rodzinnych i innych;
 2. przekazywaniu wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom, stowarzyszeniom oraz fundacjom, których cele są podobne lub zbieżne z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Na realizację celów fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 1.500 zł (jednego tysiąca pięciuset złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Kwota 1.000 zł (jednego tysiąca złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą Fundacji. Kwota 500 zł (pięciuset złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.

§ 13

 1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatorów kapitał założycielski w kwocie 1.500 zł (jednego tysiąca pięciuset złotych) oraz wszelkie inne mienie nabyte, środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Majątek fundacji pochodzi z:
 1. spadków, zapisów, darowizn;
 2. dotacji, subwencji, ofiarności publicznej;
 3. wpływów z działalności gospodarczej;
 4. dochodów z majątku Fundacji.
 5. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane są na działalność statutową.
 6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia przewidziane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 14

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji, jak również w stosunku do osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactw w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są z nimi związani stosunkiem powinowactwa, opieką lub kuratelą, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji lub osób bliskich członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji lub osób bliskich członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że przekazanie takie wynika bezpośrednio z celu statutowego Fundacji;
 4. nabywać towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji lub osoby bliskie członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 15

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji jest dwuosobowy.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 3. Kadencja członka Zarządu jest nieokreślona i trwa do jego odwołania.
 4. Członków Zarządu powołują Fundatorzy.
 5. W skład pierwszego zarządu wchodzą
 1. Zuzanna Jędrzejewska– Fundator, która pełnić będzie funkcję Prezesa Fundacji,
 2. Justyna Machnicka – Fundator, która pełnić będzie funkcję Wiceprezesa Fundacji.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
 2. utraty zdolności do czynności prawnych;
 3. śmierci członka Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji może być odwołany przez Fundatora.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 3. realizacja celów statutowych;
 4. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
 5. sporządzanie budżetu i planów pracy Fundacji oraz ich realizacja;
 6. zarządzanie majątkiem Fundacji;
 7. reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
 9. opracowywanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji.
 10. Do reprezentacji Fundacji, w szczególności składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, upoważnieni są członkowie Zarządu działający wspólnie.

§ 18

 1. Z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu, członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie.
 2. Wysokość wynagrodzenia określonego w punkcie powyższym ustalają fundatorzy w formie uchwały.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.

§ 20

 1. Fundator na wniosek Zarządu podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji oraz ustala procedurę likwidacyjną.
 2. Fundator podejmuje decyzję w przedmiocie pozostałego majątku biorąc pod uwagę cele Fundacji.

§ 21

Środki finansowe oraz majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celów, które są statutowymi celami Fundacji.

§ 22

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, który zaczyna się dnia 1 stycznia a kończy dnia 31 grudnia.

§ 23

Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad działalnością Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.